• تحصیلات :

    • کارشناسی ارشد نرم افزار

    • کارشناسی سخت افزار

    • دوره های  آزاد معماری