3ds-max  سطح متوسط  

( مورد نیاز در بازاد کار معماری )