ورک شاپهای فوتوشاپ و پست پرو معماری                                       OmiX.IR

 

 

 

 

 

 

 

ورک شاپهای فوتوشاپ و پست پرو معماری
  • ورکشاپ 1 :  شیت  بندی  
    • نکات اولیه ترکیب بندی
    • نقد و بررسی شیت های خوب و بد
    • ساخت یک نمونه شیت با استانداردهای گفته شده
  • ورکشاپ 2 :  پست پرو  پروژه خام از دید پرنده